Duch Boží vede Církev, On je Pán a Dárce života! aleluja!

VÍTEJTE NA FARNÍM WEBU

TÝDENNÍ ROZVRH BOHOSLUŽEB A DALŠÍ ČERSTVÁ OZNÁMENÍ NAJDETE POHODLNĚ NÍŽE 

INFORMACE K ZAŘÍZENÍ POHŘBU NEBO PŘÍPRAVY KE SVÁTOSTEM (KŘEST, SVATBA ATD) NAJDETE V SEKCI  - AKTIVITY - NÁBOŽENSTVÍ

POZVÁNKY NA AKCE NALEZNETE V SEKCI AKTUALITY

Duchu svatý, začni se mnou, dnes!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čas ztišení - zapojte se do Roku modlitby

Duchovní českobudějovické diecéze Vám připravili dárek v podobě denního rozjímání pro dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vy se na oplátku můžete modlit za ně. Pastorační středisko je bude zveřejňovat i virtuálně na následujících místech:

1) v elektronické podobě ZDE

2) na Facebooku

3) na YouTube

4) v aplikaci Farnost do kapsy - návod pro nastavení je na první stránce dokumentu viz bod 1

5) jako podcasty - Google podcasty, Apple podcasts, Spotify, České podcasty.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DOBA POSTNÍ

Aktivita pro dobu postní - nabízíme seriál každodenních krátkých videí, něco podobného jako v Adventu. Každé video bude zvát k odpovědi Pánu Ježíši na otázku, která bude vycházet z liturgických čtení příslušného postního dne. Zazní též Jeho povzbudivá odpověď. Také je možné si objednat sadu kartiček k jednotlivým videím (náhled obou stran kartičky v jednom obrázku v příloze). Skvěle se hodí pro využití v rodinách, hodinách náboženství a ve farnostech. Kartičky je možné do 7. února objednat zde: vlcidoupe.cz/obchod Další informace v úvodním videu: https://1url.cz/@PostniPopcorn (viz odkaz níže). Také nabízíme druhé, upravené vydání brožurky „Jak na zpověď“.  Také k objednání v e-shopu.

S přáním všeho dobrého žehná O. Roman Vlk

https://www.youtube.com/watch?v=P6sFLWHdg18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Image

 

K odebírání textů se můžete přihlásit zde:

https://karmel.us6.list-manage.com/track/click?u=7c9d2aa0ecc1fde64fd44bc67&id=48c495c5ef&e=97afaeeb9f

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image   

_____________________________________________________________________

Petice pro manželství muže a ženy

Prosím podpořte svým podpisem petici za normální život rodiny. Je hanbou, že vůbec musíme takové základní věci řešit a obhajovat. To je důsledek morálně a duchovně zdegenerovaného "Západu". Také prosím o modlitbu za všechny, kteří za nás, za svobodu a právo  zápasí veřejně, neboť jsou nepochopitelně perzekuováni a dehonestováni...

https://www.petice.com/petice_pr_manelstvi_mue_a_eny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Istanbulská úmluva…

nesouhlas s podzimním schvalováním - důležitý apel na poslance a senátory!

Odkaz:   https://www.facebook.com/watch?v=601572415520106

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

GENDEROVÁ OTÁZKA

Odkaz:   https://www.youtube.com/watch?v=nR3Xh-gLKGc&t=961s

Image

_____________________________________________________________________________________

Přednáška: Svět se radikálně mění - Prof. Peter Staněk

https://www.youtube.com/watch?v=hZqNBpvipfo

_________________________________________________________________________________________________________

Jordan Peterson - úvaha O manželství, věrnosti a rozvodu

https://www.facebook.com/Nebud.Knedlik/videos/6064635183657597

 

Vyplatí se dělat věci správně

https://www.facebook.com/Nebud.Knedlik/videos/259254136187304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUROGÁTNÍ MATEŘSTVÍ

Video, které natočila Aliance pro rodinu s docentkou Hanou Konečnou, jež se jako psycholožka zabývá asistovanou reprodukcí, musíte vidět.    Ve 4 minutách srozumitelně a detailně ukazuje, jak surogátní mateřství funguje. Odkud kam putují objednané orgány a části těla, “vyrobené” děti a také, kdo patří k nejčastějším objednavatelům. Po shlédnutí tohoto videa budete umět dobře argumentovat, proč se surogátní mateřství musí postavit mimo zákon ČR

https://www.youtube.com/watch?v=-IoJF4_5d64

Petice za postavení náhradního mateřství mimo zákon ČR

https://alipro.cz/

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                               Modlitba ke svatému Michaelu Archanděli

Svatý Archanděli Michaeli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propati satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen             

13. října 1884 měl papež Lev XIII. v době, kdy celebroval mši svatou, zvláštní vidění. Když papež popisoval hrůzu tohoto vidění, které se týkalo budoucnosti církve v období asi jednoho století kdy moc Satana dosáhne z Božího dopuštění svého vrcholu, byl bledý jako smrt. Slyšel náhle rozmlouvat dva hlasy, jeden sladký a druhý hrozný a drsný, které zaznívaly z blízkosti svatostánku. Papež ihned pochopil, že sladký hlas patří našemu Pánu Ježíši a ten hrubý satanovi.

Lev XIII. byl tímto zážitkem tak zdrcen, že ihned napsal modlitbu ke cti svatého archanděla Michaela na ochranu církve. Rovněž nařídil, aby se tuto modlitbu modlili kněží a lid veřejně při každé mši svaté. Sv. Jan Pavel II. v r. 1987 napsal tuto podobnou, delší modlitbu:

Velebný kníže andělských kůrů, statečný obránce Nejvyššího Boha, vroucný milovníku Boží slávy, postrachu vzbouřených andělů a radosti andělů spravedlivých, svatý archanděli Michaeli, v touze patřit mezi tvé ctitele se ti odevzdávám a zasvěcuji. Odevzdávám pod tvou bdělou ochranu svou rodinu, práci, přátele a všechno, co mám. Jsem jen ubohý hříšník a neméně ubohá je moje oběť, ale ty nepohrdáš city mého srdce. Pamatuj, že ode dneška jsem pod tvou zvláštní ochranou, a proto tě prosím, neopouštěj mě po celý můj život. Vypros mi u Pána odpuštění mých četných a těžkých hříchů, milost milovat celým srdcem mého Boha, drahého spasitele Ježíše Krista, nejlíbeznější Pannu Marii a všechny lidi, milované Bohem Otcem a vykoupené Synem Božím. Vyprošuj mi veškerou pomoc potřebnou k získání slávy nebeské koruny. Chraň mě vždycky před nepřáteli mé duše, především v posledním okamžiku mého života. Přispěj mi na pomoc, slavný archanděli, buď se mnou v mých duchovních bojích, vzdal ode mě pekelné čelisti pyšného anděla, kterého jsi přemohl a pokořil, když byl boj na nebi. Uveď mě před trůn nejvyššího Boha, ať spolu s tebou, svatý Michaeli archanděli, a se všemi ostatními anděly, zvěstuji čest, slávu a chválu toho, který žije a kraluje na věky věků. Amen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Farní kavárna

                         Přijďte po mši svaté na faru a věnujte pár minut bratřím a sestrám z farnosti,                         případně těm, kteří přicházejí poprvé. Jednou budeme spolu v nebi, učme se to už teď... 

Slavme neděli jako Den Boží i Den Církve!

                            FK funguje na základě samoobsluhy, můžete něco malého přinést s sebou,                           úklid a uzamčení fary patří jaksi k věci, díky!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)

Ve světle současné celosvětové pandemie, jejich okamžitých i dlouhodobých důsledků a očkování proti nemoci covid-19 vybízí Parlamentní shromáždění Rady Evropy členské země RE a Evropskou unii mimo jiné k tomu, aby:

7.3 s ohledem na zajištění vysoké proočkovanosti:

7.3.1 zajistily, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje;

7.3.2 zajistily, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován;

7.3.3 podnikly včasná účinná opatření čelící mylným informacím, dezinformacím a nerozhodnosti v souvislosti s vakcínami proti covid-19;

7.3.4 šířily transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín, pracovaly s platformami sociálních médií a regulovaly je za účelem zamezen šíření mylných informací;

Image

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

26.11.2021, zkrácená verze

...Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro... Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků... Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné... ...Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“ ...

Olomouc, 22. prosince 2020, Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Československá odborná konference lékařů 27.1.22

https://galileo.news/w/dVhGrM3xNb7pmeqFTwsFAr

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Adsumus Sancte Spiritus...

„Zde jsme před tebou Duchu Svatý...“

Tato modlitba se používá při koncilech, synodách a dalších církevních shromážděních již stovky let a je připisována sv. Isidorovi ze Sevilly (asi 560 – 4. dubna 636).                                                                             Image   

Zde jsme před Tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na
ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pevné rodinné vazby – nejlepší způsob, jak přežít 

Image

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi láska a život,
učiň, aby se každá lidská rodina na zemi
stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky pro generace,
které se neustále obnovují.

Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými naše rodiny někdy procházejí.

Na přímluvu Svaté Rodiny z Nazareta také dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
plodně naplňovala své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista, našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život
na věky věků. Amen.

(papež sv. Jan Pavel II.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sbírky

Drazí farníci,

děkujeme za Vaše příspěvky do farní pokladny! Ale možná netušíte, kolik práce je s hotovostí po sbírkách každou neděli - zvláště s tzv. drobnými (mincemi). Česká spořitelna zmizela z rožmitálského náměstí již před pár lety a pobočka v Březnici již nemá pokladnu, což v praxi znamená vozit těžké mince až do Příbrami. Banky očividně "drobné" nezajímají a ukládání je i zpoplatněno. Ti z Vás kovanější v digitální technice můžou

přispívat bezhotovostně na účet farnosti,

ostatní (zvl. starší, kteří teď do kostala raději ze známých důvodů nejdou) můžou předat svůj dar i jinak, třeba poslat po příbuzném, který v neděli do kostela jde, nebo příležitostně osobně panu faráři. Kdo se rozhodne pro trvalý příkaz v bance a tak přispívat farnosti, ať se mi přihlásí - vystavím mu potvrzení, aby jej ministrantovi s košíčkem při nedělní sbírce ukázal...

Děkujeme za pochopení a za vaši velkorysost, bez níž bychom naše kostely neudrželi v kondici a v provozu.        Bůh vám žehnej!

- pro farnost:   Starý Rožmitál   4749150359/0800           Česká spořitelna

                                     Hvožďany               4749124329/0800

                                     Bělčice                        682167309/0800

Za vaše dary farnostem a za nedělní sbírky srdečně děkujeme!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Citáty pro povzbuzení

"Zrovna, když si housenka myslela, že svět končí, stal se z ní motýl."

"Modlit se znamená zapálit svíci v temnotě." (papež František)

"Na dveře zaklepal strach. Odvaha šla otevřít

- a nikdo tam nebyl!"

Image

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 "Objevme klanění - adoraci - jako požadavek víry

...není možné poznat Boha, aniž bychom vyšli ze sebe, setkali se a klaněli."

papež František

 

Image

Kriste, buď se mnou, 
Kriste, buď přede mnou, 
Kriste, buď za mnou, 
Kriste, buď ve mně. 
Kriste, buď, kde lehám, 
Kriste, buď, kde sedám, 
Kriste, buď, kde vstávám.
Kriste, buď v srdci každého myslícího na mne, 
Kriste, buď v ústech každého mluvicího o mně, 
Kriste, buď v každém oku vidoucím mne, 
Kriste, buď v každém uchu slyšícím mne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________​

Zdroj www.katolik.cz

Pro zobrazení více informací klikněte na položku v příslušném řádku. 

Aktuální liturgické texty naleznete ZDE, roční cyklus B.

Liturgické texty na neděly a jednotlivé dny v týdnu s krátkým zamyšlením naleznete ZDE

Kniha Jakub Jan Ryba.pdf (180kb)